عناوین اولویتهای تحقیقاتی ستاد مبارزه با مواد مخدر – سا ل 1394

1- رابطه بین کنترل عواطف و تحریف های شناختی با آمادگی برای تغییر در معتادین تحت درمان نگهدارنده با متادون

2- بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و عزت نفس جنسی با صمیمیت زوجین معتاد شهر یاسوج

3- مقایسه ذهن آگاهی و تنظیم هیجانی در معتادین تحت درمان نگهدارنده با متادون و افراد عادی شهر سنندج

4- بررسی عوامل مستعد کننده مصرف مواد در افراد متاهل استان کردستان

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker