فرم های پایان نامه

ردیف عنوان فرم دانلود حجم نوع
1 فرم الف و ب دانلود 56KB word
2 فرم ارزیابی مستندات مستخرج از پایان نامه ارشد-جلسه دفاع دانلود 44.5KB word
3 فرم ارزیابی جلسه دفاع از پایان نامه ارشد دانلود 572KB word
4 فرم پروپوزال کارشناسی ارشد دانلود 218KB word
5 فرم تایید پایان نامه و تقاضای تشکیل جلسه دفاع دانلود 85KB word
6 فرم اطلاعات پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه اي دانلود 52KB word
7 فرم تعهدنامه حضور استاد راهنما در جلسه دفاع دانلود 38KB word
8 فرم فرم تعیین ارزش نمره نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد/دکترای حرفه ای دانلود 55KB word
9 مراحل تصویب پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد/دکترای حرفه ای دانلود 51KB word
10 تعهد شش ماهه ارائه مقاله و انصراف از مقاله صورتجلسه دفاع دانلود 730KB word
11 فرم تعهد اصالت پایان نامه دانلود   104KB word
12  فرم منشور اخلاقی دانلود  37KB word
13 فرم مقالات مستخرج از پایان نامه (فرم ج)  دانلود  125KB  word

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker