رویدادها و مناسبتها

آشنایی با ضوابط و مقررات وام دانشجویی وزارت علوم

 شرایط لازم جهت استفاده از وام شهریه بلندمدت صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری

1)  دانشجویان شاغل و بورسیه مشمول دریافت وام بلندمدت نمی شوند.

2)  به دانشجویان ترم اول و آخر وام وزارت علوم تعلق نمی گیرد.

3)  باتوجه به محدودیت اعتبار تخصیص یافته، اولویت پرداخت وام بادانشجویانی است که در ترمهای گذشته از این وام بهره مند نگردیده باشند.

4)  دانشجویانی که درترم جاری از وام شهریه صندوق رفاه دانشگاه آزاد استفاده نموده باشند، مجاز به دریافت وام وزارت علوم نمی باشند.

5)  به دانشجویانی که مشمول سنوات تحصیلی شده اند وام بلندمدت تعلق نمی گیرد.(کارشناسی پیوسته و دکتری تخصصی وحرفه ای ترم 9 وبعدآن-کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ترم 5وبعدآن)

توجه: مدارک ارائه شده توسط دانشجویان درکمیته وام بررسی شده ودرصورت تصویب در این کمیته، درخواست وام دانشجو درسیستم جامع صندوق رفاه وزارت علوم ثبت می شود. لذا دانشگاه هیچ گونه تعهدی نسبت به پرداخت وام به دانشجویان ندارد.

 مدارک لازم جهت استفاده از وام شهریه بلندمدت صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری

1)  تکمیل فرم شماره 20 توسط دانشجو

2)  تکمیل فرم شماره 21 توسط دانشجووتایید توسط اداره آموزش دانشکده مربوطه

3)  تنظیم تعهدنامه محضری دریکی از دفاتراسنادرسمی کشورتوسط دانشجو وضامن طبق فرم شماره 3(ضامن می بایست کارمندرسمی یا پیمانی دولت یا بازنشسته باشد.

4)  ارائه تصویرصفحه اول شناسنامه ،کارت دانشجویی ،کارت ملی دانشجو(پشت و رو)وتصویرآخرین حکم کارگزینی ضامن.

 

نرخ کارمزد و سقف مبلغ وام پرداختی درمقاطع مختلف تحصیلی به شرح ذیل است:

نرخ کارمزد وام پرداخت شده4%درسال برای کلیه مقاطع می باشد.

الف-برای مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته 5.000.000 ریال (پنج میلیون ریال)

ب-برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای 10.000.000ریال(ده میلیون ریال)

ج-برای مقطع دکتری تخصصی25.000.000ریال(بیست و پنج میلیون ریال)

 

 دانلود فرم شمار 20

دانلود فرم شماره 21

دانلود فرم شماره 3

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker