رویدادها و مناسبتها

چارت درسی رشته های کارشناسی

ردیف

رشته های کارشناسی

دانلود

حجم

نوع

   مهندسی برق قدرت (ورودی های قبل از 92)  دانلود  409KB JPG
   مهندسی برق قدرت (ورودی های 92 به بعد)  دانلود  404KB JPG
   مهندسی برق الکترونیک  دانلو  422KB JPG
   مهندسی برق مخابرات  دانلو  410KB JPG
   مهندسی برق کنترل  دانلو  443KB JPG
   کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق قدرت ( ورودی 88 به بعد )  دانلو  370KB PDF
   کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق الکترونیک (ورودی 87 به بعد )  دانلو  328KB PDF
   کارشناسی ناپیوسته تولیدات دامی  دانلو  318KB PDF
   کارشناسی ناپیوسته  مهندسی تکنولوژی ساختمان  دانلو  239KB PDF
  کارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو  دانلو  327KB PDF

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker