رویدادها و مناسبتها

چارت درسی رشته های کارشناسی ارشد

ردیف
رشته های کارشناسی ارشد
دانلود
حجم
 نوع فایل
  مهندسی برق قدرت (قدیم)  دانلود 229KB JPG
   مهندسی برق قدرت ( گرایش سیستم های قدرت - تکنولوژی فشار قوی )  دانلود 128KB JPG
  مهندسی برق قدرت ( گرایش سیستم های قدرت ) ورودی 94 به بعد  دانلود  136KB JPG
   مهندسی برق قدرت ( گرایش ماشینهای الکتریکی - الکترونیک قدرت ) از ورودی 91 تا 93  دانلود 136KB JPG
   مهندسی برق قدرت ( گرایش ماشینهای الکتریکی - الکترونیک قدرت ) از ورودی 94 به بعد  دانلود  134KB JPG
  مهندسی برق مخابرات ( گرایش سیستم )  دانلود 143KB JPG
  مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی ( گرایش تحلیل تنش )  دانلود  106KB JPG
  مهندسی مکاترونیک  دانلود 132KB JPG
  مهندسی مکاترونیک ( گرایش ارتباطات جنبی انسان - ماشین - کامپیوتر )  دانلود  266KB PDF
   زراعت  دانلود 370KB PDF
   اگرو اکولوژی  دانلود 213KB PDF
   تکنولوژی بذر  دانلود 205KB PDF
   آمار اجتماعی و اقتصادی  دانلود 202KB PDF
  فقه و حقوق اسلامی  دانلود 426KB PDF
   حقوق خانواده  دانلود 623KB PDF
   پژوهشگری  دانلود 210KB PDF
   جامعه شناسی  دانلود 211KB PDF
   روانسنجی ( سنجش و اندازه گیری )  دانلود 213KB PDF
         

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker