اطلاعیه وام بانک ملی

on .

اطلاعیه

احتراما به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند صندوق رفاه دانشجویان در نظر دارد نسبت به معرفی دانشجویان جهت دریافت وام بانک ملی، پس از کسب مجوز سازمان مرکزی دانشگاه اقدام نماید. دانشجویان متقاضیضمن تکمیل نمودن فرم رضایت نامه پیوست، جهت ثبت نام به صندوق رفاه دانشجویان واحد  مراجعه نمایند.ضمنا نحوه ضمانت بعد از معرفی بر عهده بانک ملی می باشد.

 

مبلغ تسهیلات دانشجویان کاردانی و کارشناسی 25/000/000  ریال.

مبلغ تسهیلات دانشجویان کارشناسی ارشد 50/000/000  ریال.

مبلغ تسهیلات دانشجویان دکتری  100/000/000  ریال.

1- باتوجه به معرفی دانشگاه جهت دریافت تسهیلات پرداخت شهریه ازبانک ملی،مبلغ تسهیلات اعطایی مستقیمابه حساب شهریه اعلام شده ازجانب دانشگاه واریزمیگردد و دانشجو هیچگونه ادعایی مبنی بردریافت مبلغ تسهیلات نخواهدداشت.

2 -  درصورت فارغ التحصیلی،اخراج،انصراف وغیره هرگونه مدرک مربوط به فارغ التحصیلی اعمازگواهینامه موقت،ریزنمرات،دانشنامه و....  تاتسویه حساب کامل کلیه بدهیهای دانشجوازقبیل بدهی شهریه،صندوق رفاه واحدوتسهیلات اخذشده ازبانک ملی،نزد دانشگاه باقی خواهدماند و حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.

 

دانلود فرم تعهد نامه دانشجو

           صندوق رفاه دانشجویان واحد

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker