رویدادها و مناسبتها

نكاتي از آيين نامه آموزشي رشته كارشناسي مامایی

 

1- هر واحد درس نظري17 ساعت عملي يا آزمايشگاهي 34 ساعت كارآموزي و كارآموزي در عرصه 51 ساعت مي باشد.

2- هر دانشجو در هر نيمسال تحصيلي حداقل 12 واحد و حداكثر 20 واحد درسي را بايد انتخاب نمايد.

  - درصورتي كه ميانگين كل نمرات دانشجو در يك نيمسال تحصيلي حداقل 17 باشد مي تواند در نيمسال بعد حداكثر 24 واحد درسي انتخاب نمايد.

  - تعداد واحد انتخابي دوره تابستان حداكثر 6 واحد درسي است.

3- اخذ واحد درسي همراه كارآموزي در عرصه مجاز نمي باشد.

  - درصورت تایید شورای آموزشی دانشگاه، اخذ حداکثر پنج واحد درسی (عمومی یا اختصاصی، تئوری یا عملی) با رعایت مقررات آموزشی و حضور در کلاس های درس، همراه کارآموزی در عرصه بلامانع است. همچنین در صورتی که دانشجو یک درس تئوری یا عملی باقیمانده داشته باشد و قبلا آن درس را اخذ نموده و در کلاس های مربوط حضور داشته باشد و لیکن در امتحان آن درس شرکت نکرده و یا نمره قبولی کسب نکرده باشد، با نظر شورای آموزشی دانشگاه و تایید استاد مربوطه می تواند آن درس را همراه با کارآموزی در عرصه اخذ و امتحان آن را در طول نیمسال تحصیلی از طریق معرفی به استاد بگذراند.

  - چنانچه دانشجو دردرس معرفي به استاد نمره مردودي گرفت در نيمسال بعد ملزم به انتخاب مجدد آن درس و شركت در كلاس مربوط و كسب نمره قبولي است.

  - در مواردي كه در نيمسال قبل از كارآموزي در عرصه دانشجو حداكثر 24 واحد درسي باقي داشته باشد در صورتي كه در نيمسال قبل مشروط نشده باشد با نظر دانشگاه مي تواند كليه واحدها را در آن نيمسال انتخاب نماييد.

4- حداكثر مدت مجاز تحصيل 6 سال مي باشد.

5- حضور دانشجو در تمام جلسات هر درس الزامي است. در صورتي كه غيبت دانشجو در هر درس نظري از 4/17 عملي و آزمايشگاهي از 2/17 و كارآموزي از 2/10 مجموع آن تجاوز نمايد، نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود.

- در صورتي كه غيبت دانشجو بيش از ميزان تعيين شده فوق باشد ولي با تشخيص شوراي آموزشي موجه تشخيص داده شود آن درس حذف مي شود.

6- غيبت غير موجه در امتحان به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غيبت موجه موجب حذف درس مي گردد.

7- حداقل نمره قبولي در هر درس نظري  و آزمايشگاهي 10 و كارآموزي و كارآموزي در عرصه 12مي باشد.

- نمره دروس نظري-عملي معدل دو قسمت با توجه به ضرائب آنها مي باشد. در صورتي كه معدل دو قسمت به 10 نرسد و يا يكي از آنها از 8 كمتر باشد هر چند معدل به  10رسيده باشد هر دو قسمت بايد مجددا تكرار شود.

8- در صورتي كه ميانگين نمرات دانشجو در يك نيمسال تحصيلي كمتر از 12باشد مشروط محسوب شده و نيمسال بعد حق انتخاب بيش از 14 واحد را ندارد.

9- درصورتي كه ميانگين نمرات دانشجو در سه نيمسال متوالي يا چهار نيم سال متناوب كمتر از 12 باشد از ادامه تحصيل محروم مي شود.

10- حداقل نمره قبولي دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد 12 مي باشد و واحدهايي را كه دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره كمتر از  12 گذرانده است بايد مجددا بگذراند.

 

دانلود کامل آیین نامه آموزشی

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker