رویدادها و مناسبتها

طرح درس تئوری رشته پرستاری

ردیف

عنوان

دریافت فایل

1

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ها- 2 واحدی 

2

پرستاری بهداشت جامعه (1)

3

 پرستاری بهداشت جامعه (2)

4

 پرستاری بهداشت جامعه (3)

5  پرستاری بهداشت مادران و نوزادان (1)
6  پرستاری بهداشت مادران و نوزادان (2)
7  بیوشیمی
8  داروشناسی  
9 تغذیه و تغذیه درمانی
10 انگل شناسی
11 اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ها - 1 واحدی
12 پرستاری کودکان 1
13 پرستاری کودکان 2  
14 اصول مدیریت خدمات پرستاری   
15  فرآیند یادگیری و اصول آموزش به مددجو
16 بررسی وضعیت سلامت
17 پرستاری بهداشت روان  
18 پرستاری در اختلالات مادر و نوزاد
19 پرستاری مادر و نوزاد  
20 اخلاق در پرستاري
21 سلامت جامعه
22 سلامت فرد و خانواده
23 اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ها (بهداشت 2)
24 پرستاری بهداشت روان
25 روانشناسی فردی و اجتماعی
26  روانشناسي عمومي،روانشناسي زن و خانواده
27 اپیدمیولوژی
28 پرستاری بهداشت محیط
29 مراقبت های پرستاری در منزل

 

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker