رویدادها و مناسبتها

  • شروع ثبت نام وام وزارت علوم

نكاتي از آيين نامه آموزشي رشته كارشناسي پرستاري

1- هر واحد درس نظري17 ساعت عملي يا آزمايشگاهي 34 ساعت كارآموزي و كارآموزي در عرصه 51 ساعت مي باشد.

2- هر دانشجو در هر نيمسال تحصيلي حداقل 12 واحد و حداكثر 20 واحد درسي را بايد انتخاب نمايد.

  - درصورتي كه ميانگين كل نمرات دانشجو در يك نيمسال تحصيلي حداقل 17 باشد مي تواند در نيمسال بعد حداكثر 24 واحد درسي انتخاب نمايد.

  - تعداد واحد انتخابي دوره تابستان حداكثر 6 واحد درسي است.

3- اخذ واحد درسي همراه كارآموزي در عرصه مجاز نمي باشد.

 درصورت تایید شورای آموزشی واحد استانی،اخذ حداکثر پنج واحد درسی(عمومی یا اختصاصی،تئوری یا عملی) با رعایت مقررات آموزشی و حضور در کلاس های درس، همراه کارآموزی در عرصه بلامانع است . همچنین در صورتی که دانشجو یک درس تئوری یا عملی باقیمانده داشته باشد و قبلا آن درس را اخذ نموده و در کلاس های مربوط حضور داشته باشد و لیکن در امتحان آن درس شرکت نکرده و یا نمره قبولی کسب نکرده باشد. با نظر شورای آموزشی واحد استانی و تایید استاد مربوطه می تواند آن درس را همراه با کارآموزی در عرصه اخذ و امتحان آن را در طول نیمسال تحصیلی از طریق معرفی به استاد بگذراند

 لذا بر این اساس:

 1- دانشجویانی که واحد کارآموزی باقی مانده دارند(حتی یک واحد) وارد عرصه نخواهند شد.

 2- اگر دانشجو بیش از پنج واحد باقی مانده داشته باشد و تا کنون هیچ یک از دروس را انتخاب نکرده باشد به هیچ عنوان وارد عرصه نخواهد شد.

 3- در صورتی که دانشجو یک درس (تئوری یا عملی) مازاد بر پنج واحد داشته باشد که قبلا آن را اخذ ودر کلاس مربوط حضور داشته اما در امتحان شرکت نکرده یا نمره قبولی کسب ننموده است، انتخاب آن درس بصورت معرفی به استاد همراه کارآموزی در عرصه با تایید استاد مربوطه بلامانع است.

 4- اگر دانشجو فقط یک درس تئوری یا عملی جهت ورود به کارآموزی  در عرصه داشته باشدو قبلا آن را اخذ ودر کلاس مربوط حضور داشته اما در امتحان شرکت نکرده یا نمره قبولی کسب نکرده می تواند با تایید استاد مربوطه آن درس را بصورت معرفی به استاد بگذراند.

 5- انتخاب درس همراه کارآموزی در عرصه 1 و 2 حداکثر پنج واحد است.

 6-اگر دانشجودرس را به صورت معرفی به استاد همراه کارآموزی در عرصه انتخاب نموده و درآن درس موفق به کسب نمره قبولی نشود باید آن درس را با حضور در کلاس  در ترم آینده انتخاب نماید

   - در مواردي كه در نيمسال قبل از كارآموزي در عرصه دانشجو حداكثر 24 واحد درسي باقي داشته باشد در صورتي كه در نيمسال قبل مشروط نشده باشد با نظر دانشگاه مي تواند كليه واحدها را در آن نيمسال انتخاب نماييد.

4- حداكثر مدت مجاز تحصيل 6 سال مي باشد.

5- حضور دانشجو در تمام جلسات هر درس الزامي است. در صورتي كه غيبت دانشجو در هر درس نظري از 4/17 عملي و آزمايشگاهي از 2/17 و كارآموزي از 2/10 مجموع آن تجاوز نمايد، نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود.

- در صورتي كه غيبت دانشجو بيش از ميزان تعيين شده فوق باشد ولي با تشخيص شوراي آموزشي موجه تشخيص داده شود آن درس حذف مي شود.

6- غيبت غير موجه در امتحان به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غيبت موجه موجب حذف درس مي گردد.

7- حداقل نمره قبولي در هر درس نظري  و آزمايشگاهي 10 و كارآموزي و كارآموزي در عرصه 12مي باشد.

- نمره دروس نظري-عملي معدل دو قسمت با توجه به ضرائب آنها مي باشد. در صورتي كه معدل دو قسمت به 10 نرسد و يا يكي از آنها از 8 كمتر باشد هر چند معدل به  10رسيده باشد هر دو قسمت بايد مجددا تكرار شود.

8- در صورتي كه ميانگين نمرات دانشجو در يك نيمسال تحصيلي كمتر از 12باشد مشروط محسوب شده و نيمسال بعد حق انتخاب بيش از 14 واحد را ندارد.

9- درصورتي كه ميانگين نمرات دانشجو در سه نيمسال متوالي يا چهار نيم سال متناوب كمتر از 12 باشد از ادامه تحصيل محروم مي شود.

10- حداقل نمره قبولي دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد 12 مي باشد و واحدهايي را كه دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره كمتر از  12 گذرانده است بايد مجددا بگذراند.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker