احد مدنی

 •  

  محل اخذ مدرک کارشناسی:

  دانشگاه آزاد اسلامی شهرری

  رشته تحصیلی کارشناسی:

  مهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات

  سال اخذ مدرک کارشناسی:

  1382

  محل اخذ مدرک کارشناسی ارشد:

  دانشگاه تهران

  رشته تحصیلی کارشناسی ارشد:

  زراعت

  سال اخذ مدرک کارشناسی ارشد:

  1384

  عنوان رساله کارشناسی ارشد: اثر تراکم بوته و تاریخ کاشت بر خصوصیات زراعی و فیزیولوژیکی سویا در منطقه کرج

  محل اخذ مدرک دکترا: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

  رشته تحصیلی دکترا: زراعت

  سال اخذ مدرک دکترا: 1388

  عنوان رساله دکترا: اثر برگزدایی تنش خشکی و کمبود نیتروژن بر تولید و تسهیم ماده خشک ، انباشت و انتقال مجدد نیتروژن در رقم گندم چمران در منطقه رامهرمز
 • رديف

  عنوان مقاله

  عنوان مجله

  نمايه علمي

  جلد

  شماره

  اسامي همكاران به ترتيب

  سال انتشار

  1

  Assessing the Land Equivalent Ratio (LER) of two corn [Zea mays L.] varieties intercropping at various nitrogen levels in Karaj, Iran

  Journal of Central European Agriculture

  Scopus

  7

  2

  داریوش مظاهری

  احد مدنی

  میثم اویسی

  2006

  2

  Wheat (Triticum aestivum L) grain filling and dry matter partitioning responses to source: sink modifications under postanthesis water and nitrogen deficiency

  Acta Scientiarum. Agronomy

  ISI

  web

  32

  1

  احد مدنی

  امیر حسین شیرانی راد

  علی رضا پازوکی

  قربان نورمحمدی

  رضا ضرغامی

  2010

  3

  The impact of source or sink limitations on yield formation of winter wheat (Triticum aestivum L) due to post-anthesis water and nitrogen deficiencies

  Plant, Soil and Environment

  ISI

  web

  56

  5

  احد مدنی

  امیر حسین شیرانی راد

  علی رضا پازوکی

  قربان نورمحمدی

  رضا ضرغامی

  2010

  4

  The impact of post-anthesis nitrogen and water availability on yield formation of winter wheat

  Plant, Soil and Environment

  ISI

  web

  58

  1

  احد مدنی

  امیر حسین مکارم

  فرشید وزین

  مهدی جودی

  2012

  5

  Influence of Planting Dates and Plant Densities on Photosynthesis Capacity, Grain and Biological Yield of Soybean [Glycine max (L.) Merr.] in Karaj, Iran

  Journal of Agronomy

  Cab

  Agris

  4

  3

  داریوش مظاهری

  حسن زینالی

  احد مدنی

  2005

   

   

  6

  The impact of source restriction on yield formation of corn (Zea mays L) due to water deficiency

  Plant, Soil and Environment

  ISI

  web

  56

  -

  میثم اویسی

  محمد جواد میرهادی

  حمید مدنی

  قربان نورمحمدی

  رضا ضرغامی

  احد مدنی

  2010

  7

  Modeling light interception and distribution in mixed canopy of common cocklebur (Xanthium stramarium) in competition with corn

  Planta Daninha

  Scopus

  28

  3

  فرشید وزین

  مجتبی حسن زاده

  احد مدنی

  مهدی نصیری محلاتی

  محمد نصری

  2010

  8

  Allelopathy of weed extracts on yield and its components in four cultivars of rice (Oryza sativa L)

  Journal of Central European Agriculture

  Scopus

  12

  1

  محدثی

  عباسیان

  بخشی پور

  توسلی

  صالحی

  مدنی

  2011

  9

  Modeling Light Interception and Distribution in Mixed Canopy of Redroot Pigweed (Amaranthus retroflexus) in Competition with Corn (Zea mays)

  Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca

  ISI

  web

  38

  3

  فرشید وزین

  احد مدنی

  مجتبی حسن زاده

  2010

  10

  Greater Understanding of How Soybean has the Ability to Produce Similar Yields Across a Broad Range of Plant Populations

  Pakistan Journal of Biological Sciences

  CAB

  AGris

   

  8

  9

  احد مدنی

  میثم اویسی

  2005

  11

  Response of wheat Phenotypes to osmotic stress in terms of seed germination and growth of seedling

  Idesia

  ISI

  listed

  32

  2

  مسعود عزت احمدی

  احد مدنی

  عبدالرضا علی محمدی

  2014

  12

  The effect of irrigation and nitrogen topdressing pattern on yield and growth of sunflower

  Helia

  Scopus

  36

  59

  احد مدنی

  فرشید وزین

  زهره حقیقی

  2014

  13

  Evaluating the tolerance of bread wheat genotypes for post-anthesis water stress: water use efficiency and stress tolerance indices

  The SABRAO Journal of Breeding and Genetics

  ISI

  listed

  45

  2

  عبدالله بحرانی

  جعفر پوررضا

  احد مدنی

  2013

  14

  IMPACT OF LIVESTOCK MANURE, NITROGEN AND BIOFERTILIZER (AZOTOBACTER) ON YIELD AND YIELD COMPONENTS OF WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L)

  Cercetări Agronomice în Moldova

  CAB

  AGris

  23

  2

  علی اسماعیل پور

  مجتبی حسن زاده

  احد مدنی

  2013

  15

  Nitrogen availability affects the yield of winter wheat subjected to water stress during grain filling

  Communications in Soil Science and Plant Analysis

  ISI

  web

  44

  13

  احد مدنی

  2013

  16

  Interactive Effects of Sowing Date and Planting Density on Dry Matter Accumulation and Partitioning of Chicory

  Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca

  ISI

  web

  40

  1

  حمید مدنی

  Christos Dordas

  احد مدنی

  2012

  17

  Effect of PRD Irrigation Method and Potassium Fertilizer Application on Corn Yield and Water Use Efficiency

  Bulgarian Journal of Agricultural Science

  ISI

  web

  18

  4

  بحرانی

  پوررضا

  مدنی

  امیری

  2012

  18

  Impact of sowing density and harvesting management on pattern of hard seed breakdown in alfalfa (Medicago scutellata)

  RESEARCH ON CROPS

  ISI

  web

  12

  1

  فرشیدوزین

  احد مدنی

  عبدالرضا لیاقت

  2011

  19

  نقش اسيد آب سيزک درايجاد تحمل به  گرما درگياهچه هاي ذرت و ارتباط آن با يون کلسيم و سيستم هاي آنتي

  گیاه و زیست بوم

  علمی پژوهشی

  2

  7

  فرهنگ مراقبي

  احد مدنی 

  محبوبه قاسمی

  1385

 • ردیف

  عنوان

  سال

  1

  پژوهشگر برتر واحد گناباد در رشته کشاورزی 

  93

 • مقطع کارشناسی ارشد:

  1. تکنولوژی بذر
  2. فیزیولوژی علف های هرز و علف کشها
  3. روش تحقیق
  4. کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی
  5. مباحث نوین در زراعت
  6. زراعت ارگانیک
  7. مبانی کشاورزی پایدار و اکولوژیک
  8. اکولوژی تولید گیاهان زراعی

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker